• 25 พฤษภาคม 2024

หัวใจของการกินเจ

“เจ” แปลความหมายในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หมายถึง “อุโบสถ” ส่วนเครื่องหมายธงสีเหลือง ที่เห็นในช่วงของการกินเจ จะมีตัวอักษรจีนสีแดงบนพื้นธงสีเหลืองที่เห็นได้ทั่วไปตามร้านอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจนั้น อ่านออกเสียงว่า “เจ” แปลความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “บริบูรณ์เรียบร้อย”

อีกนัยหนึ่งคำว่า “เจ”  มีความหมายรวมถึง  “การรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจเพื่อการสักการะ หรือการปฏิบัติบูชาถวายเทพยดา”

การถือศีลอดในช่วงของการกินเจ

อาการเจ

ชาวจีนมุสลิมให้ความหมายของการถือศีลการกินเจในศาสนาอิสลามว่า “การถือศีลอด”  ซึ่งชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามจะถือปฏิบัติกันในเดือนถือศีลอด  นั่นคือ  ห้ามรับประทานระหว่างเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น 10 ตำรับ อาหารเจเพื่อสุขภาพ กระทั่งพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า จึงจะสามารถรับประทานอาหารได้ตลอดเดือนถือศีลอด

ชาวจีนเรียก “เจ” อีกอย่างว่า “แจ” ซึ่งคำว่า “แจ” นี้เป็นคำจีนโบราณที่พบในเอกสารจีนเก่าแก่อายุสองพันปีหลายฉบับ  การออกเสียง “เจ” เป็น “แจ” นั้น เป็นการออกเสียงในสำเนียงแต้จิ๋ว คำว่า “แจ” นี้ ไม่ได้แปลหรือหมายความถึงการงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ แต่หมายถึง การชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาด รวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด  และการเตรียมตัวเตรียมจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าพิธีกรรมสักการบูชาขอพร และแสดงความขอบคุณเทพยดาแห่งสรวงสวรรค์

ในสมัยอดีต คนที่ถือศีลกินเจนั้นจะต้องงดรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันเป็นต้นไป เฉกเช่นการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธในประเทศไทย แต่ปัจจุบันนี้กฎข้อปฏิบัติหลายอย่างได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผู้ที่ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจนั้นสามารถรับประทานอาหารเจได้ทั้ง 3 มื้อในหนึ่งวัน โดยงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์และพืชผักที่มีกลิ่นฉุนตามข้อห้าม ซึ่งผู้ถือศีลกินเจนั้นจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมทั้งกาย วาจา และใจตลอดระยะเวลา 9 วันในการกินเจด้วย

เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ มีความหมายต่อชาวจีนอย่างมาก นั่นรวมถึงผู้ที่มีศรัทธาในการกินเจรวมอยู่ด้วยทั่วโลกเทศกาลทุกเทศกาล ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมกรรมทางศาสนานั้น ล้วนมีจุดประสงค์ทั้งสิ้น

เทศกาลกินเจ

จุดประสงค์ของผู้ที่กินเจ

  1. การกินเจเพื่อสุขภาพที่ดี และถือเป็นการล้างพิษในร่างกายที่สะสมมานาน
  2. การกินเจเพื่อยกระดับความเมตตาที่มีอยู่ในจิตใจให้สูงขึ้น งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และระลึกถึงเลือดเนื้อของสัตว์น้อยใหญ่ที่ถูกนำมาทำเป็นอาหารให้มนุษย์
  3. การกินเจเพื่อละกาทำบาป และการสร้างกรรมให้กับตนเอง เนื่องจากการกินชีวิตของผู้อื่น

ผู้ที่ถือศีลกินเจ จะต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้ที่ถือศีลกินเจ จะต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อีกทั้ง ยังช่วยลดน้ำหนักไปในตัว

admin

Read Previous

6 ทริคเด็ด แก้ออฟฟิศซินโดรม สยบปวดเมื่อยด้วยตัวเอง แบบง่ายๆ ได้ผลจริง!

Read Next

11 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ